PROTOKÓŁ SANITARNY LFV 2021/2022

Cała społeczność szkolna LFV (rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy) jest proszona o zapoznanie się z protokołem sanitarnym i przepisami wprowadzonymi przez placówkę na rok szkolny 2021/2022 w celu ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19.

Powrót uczniów do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 organizowany jest tak, aby ograniczyć ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. Decyzje podejmowane są w oparciu o analizę warunków, określonych przez władze lokalne i francuskie, oraz w ramach konsultacji z udziałem przedstawicieli społeczności szkolnej. Podstawowym celem jest ochrona zdrowia uczniów i pracowników szkoły.

W tym kontekście zaleca się szczepienie w celu ochrony przed chorobą i przenoszeniem COVID-19.

Wprowadzony system jest na bieżąco monitorowany i w razie potrzeby aktualizowany. Ocena skuteczności i ewentualne zmiany są wynikiem regularnych konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej.

Protokół

Niniejszy protokół przeznaczony jest dla społeczności szkolnej. Jest to dokument ramowy, opracowany na podstawie oficjalnych przepisów i lokalnych konsultacji. Może ulegać zmianom w zależności od sytuacji zdrowotnej i rozporządzeń władz francuskich i polskich. Zostanie uzupełniony o bardziej szczegółowe aneksy, dotyczące niektórych punktów (zalecenia dla pracowników, dodatkowe zalecenia dla pracowników dydaktycznych, postępowanie w przypadku gorączki, numery alarmowe).

Inne dokumenty

Osoba do kontaktu

W kwestiach zdrowotnych osobą do kontaktu dla pracowników i użytkowników jest pielęgniarka szkolna : Pani KOWALSKA dkowalska@lfv.pl