Dodatkowe usługi
Liceum Francuskie w Warszawie (LFV) oferuje także poza programem nauczania specjalne usługi celem zapewnienia bezpiecznych, higienicznych i wygodnych warunków pobytu
ucznia w szkole.

Większość tych usług ma charakter fakultatywny
i wymaga dodatkowych opłat.