Międzynarodowa sekcja

Międzynarodowa sekcja języka polskiego

Od 2020 roku Liceum Francuskie proponuje wyjątkowy kurs językowy i kulturowy dla uczniów zainteresowanych rozszerzoną nauką języka polskiego. Ten program jest otwarty dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej, już od klasy CP a także dla uczniów gimnazjum i liceum z bardzo dobrym poziomem języka polskiego.

Warunki

Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej (klasy od  CP do CE2) mogą w dowolnym momencie dołączyć do sekcji międzynarodowej (SI). Jeśli chodzi o uczniów klas ponadpodstawowych jak gimnazjum czy liceum, muszą oni posiadać znajomość języka polskiego w stopniu, który umożliwi im udział w lekcjach.

Cele

Program SI, określony przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, opiera się na rozszerzonej praktyce językowej w szczególności w oparciu o dziedzictwo kulturowe Polski.

> W szkole podstawowej, głównym celem jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania językiem polskim, przede wszystkim poprzez książki, co ma na celu wzbogacić ich rozwój poznawczy oraz twórcze myślenie w tym języku. Uczniowie rozwijają cztery główne kompetencje: wypowiedź ustną, czytanie i rozumienie tekstu, wypowiedź pisemną oraz znajomość kultury literackiej i artystycznej. To pierwsze zetknięcie się z językiem polskim pozwoli uczniom, na dalszym etapie edukacji, poruszać ważne tematy dialogu międzykulturowego.

> W gimnazjum i liceum, uczniowie Sekcji międzynarodowej mają dodatkowe lekcje języka polskiego, literatury i historii-geografii Polski. Dwie godziny historii-geografii prowadzone są  w języku polskim, z naciskiem na specyfikę historii Polski i krajów Europy Środkowej i Wschodniej, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów francuskiego programu nauczania. Nauka języka polskiego obejmuje cztery godziny tego języka w tygodniu, podczas gdy uczniowie LFV uczący się polskiego mają tylko dwie godziny tygodniowo. Celem Sekcji międzynarodowej jest więc promowanie języka polskiego jako języka komunikacji, służącego zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych uczniom do dalszego rozwoju w środowisku dwujęzycznym a nawet wielojęzycznym.

Program nauczania

> W szkole podstawowej:

  • 3 godziny języka polskiego, w tym 2 godziny nauki języka i 1 godzina literatury polskiej w tygodniu
  • odkrywanie dziedzictwa kulturowego Polski poprzez projekty edukacyjne i artystyczne organizowane w klasie przez cały rok

> W gimnazjum i liceum :

  • 4 godziny języka polskiego i literatury polskiej w tygodniu.
  • 2 godziny historii-geografii po polsku w tygodniu (nacisk kładziony jest na specyfikę historii Polski i krajów Europy Środkowej i Wschodniej, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań francuskiego programu nauczania).
  • przez cały rok organizowane są projekty edukacyjne, kulturowe i artystyczne  związane z historią i dziedzictwem Polski.

Korzyści

  • Uczniowie mogą wybrać opcję międzynarodową na egzaminach gimnazjalnych (examens du brevet – 100 dodatkowych punktów) i na maturze (przelicznik 15 krotny)
  • Lekcje są prowadzone przez nauczycieli francuskich oraz polskich co sprzyja wymianie, poznaniu różnych perspektyw i punktów widzenia oraz dialogowi.
  • Uczniowie zdobywają wiedzę i kompetencje osobiste, które pozwolą im w późniejszym życiu rozwijać się w środowisku dwujęzycznym lub nawet wielojęzycznym.

Kontakt:

Barbara Subko, koordynatorka Sekcji międzynarodowej w gimnazjum/liceum:

bsubko@lfv.pl

Dorota Szymańska, koordynatorka Sekcji międzynarodowej w szkole podstawowej:
dszymanska@lfv.pl