Gimnazjum

FRANCUSKIE GIMNAZJUMWe francuskim systemie edukacyjnym czteroletnie gimnazjum jest pierwszym etapem w nauczaniu ponadpodstawowym, podczas którego uczeń utrwala i pogłębia nabytą wiedzę z różnych przedmiotów (języki obce, przedmioty ścisłe, historia, geografia, sport, zajęcia sportowe i artystyczne).

Koniec nauki w gimnazjum zwieńcza uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły średniej I stopnia – Diplôme National du Brevet (DNB). Od wielu lat zdawalność tego egzaminu wynosi 100%.

Nauka języka francuskiego jest głównym elementem programu szkolnego. Lekcje odbywają się po francusku i są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli.

Ważne miejsce zajmuje nauczanie przedmiotów ścisłych, w którym nacisk jest kładziony na sam proces poznawczy, co rozwija kreatywność, pobudza zmysł krytyczny, rozbudza ciekawość i zainteresowanie postępem naukowym i technicznym.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU W GIMNAZJUM

  • posługiwanie się językiem jako narzędziem do wyrażania myśli i komunikowania się
  • zdobywanie metod i narzędzi do uczenia się
  • kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego obywatela
  • badanie świata natury i świata techniki
  • kontynuacja edukacji ekologicznej  

Program nauczania w gimnazjum na celu wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę i kluczowe umiejętności potrzebne do dalszej nauki w liceum. Nauka przedmiotów humanistycznych, artystycznych i języków obcych pozwala uczniom wzbogacić ich kulturę ogólną i nauczyć się krytycznego i samodzielnego myślenia.

TRZY JĘZYKI OBCE OPRÓCZ FRANCUSKIEGO

W LFV wierzymy, że nauka języków obcych jest kluczowa zarówno dla osiągnięcia dobrych wyników w nauce jak i dla rozwoju osobistego dziecka. Trójjęzyczność (francuski, angielski i polski) jest integralną częścią życia we francuskim gimnazjum w Warszawie. W programie nauczania uczniowie mogą wybrać trzy języki obce nowożytne (angielski, polski, hiszpański lub niemiecki) oraz dodatkowo język łaciński.

Oferujemy także dodatkowe zajęcia językowe, dostosowane do potrzeb każdego: lekcje języka polskiego jako języka ojczystego lub języka obcego, nauka francuskiego dla dzieci niefrancuskojęzycznych, międzynarodowa sekcja języka polskiego.

ZAJĘCIA DODATKOWE

W ramach integracji z miejscowym otoczeniem, regularnie organizowane są różnorodne projekty edukacyjne oraz wycieczki szkolne (wyjścia do muzeów, teatrów, opery, kin, zawody sportowe, itp.).

Dodatkowo gimnazjum francuskie oferuje wiele zajęć pozalekcyjnych i klubów, w których uczniowie mogą rozwijać swoje talenty i odkrywać nowe pasje (chór, sekcja sportowa itp.)

ŚWIECKOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBYWATELSKA I WYMIANA KULTUROWA

Francuskie szkolnictwo jest świeckie. W szkole nie ma zajęć z religii, a program nauczania opiera się na kształtowaniu postaw obywatelskich i przekazywaniu wartości moralnych, przy jednoczesnym poszanowaniu dla różnorodności przekonań religijnych.

W ciągu roku szkolnego nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wielu projektach kulturalnych, artystycznych i sportowych organizowanych we współpracy z polskimi organizacjami lub francuskimi placówkami stowarzyszonymi w sieci AEFE, takimi jak: Festiwal talentów, Święto muzyki, Akcja „Żonkile” (razem z Muzeum POLIN), projekt KONWÓJ 77, Szkolne mistrzostwa w piłce nożnej, Tydzień Olimpijski i Paraolimpijski, Orkiestra liceów francuskich na świecie itp.

ROZKŁAD DNIA UCZNIA

W gimnazjum LFV dzień rozpoczyna się zazwyczaj o godz. 8.00. W ciągu dnia uczniowie mają dwie 15-minutowe przerwy na wspólne spotkania i odpoczynek. W południe jest godzinna przerwa na obiad.

Zajęcia szkolne kończą się zazwyczaj o godz. 17.15, w zależności wyboru zajęć dodatkowych i kursów języków obcych.

Więcej informacji