Program nauczania i zajęcia w gimnazjum

Klasy

Nauka w gimnazjum trwa 4 lata a do klas przyjmowane są dzieci w wieku od 11 do 15 lat: 

  • klasa 6ème : 11 latki
  • klasa 5ème : 12-latki
  • klasa 4ème : 13-latki
  • klasa 3ème : 14-latki

W gimnazjum francuskim w Warszawie klasy składają się średnio z 18-25 uczniów, dzięki czemu
nauczyciele mogą zapewnić stałą i indywidualną opiekę nad każdym dzieckiem.


ZDOBYCIE PODSTAWOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Program nauczania w gimnazjum jest podzielony na dwa etapy:

> Koniec 3 etapu utrwalającego (który rozpoczął się w szkole podstawowej i kończy się pod koniec klasy 6ème) podczas którego uczeń utrwala wiedzę zdobytą w poprzednim cyklu, poszerzając zakres pojęć i ucząc się samodzielnie pracować metodami, służącymi do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

> Etap 4 pogłębiający podczas którego uczeń rozwija umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz argumentowania, wnioskowania i formułowania sądów, które są wymagane w liceum.

ELEMENTY KULTUROWE W NAUCZANIU JĘZYKÓW

Nauka języków jest najważniejszym celem, jaki stawia sobie nasza placówka. Na lekcjach oprócz kwestii czysto lingwistycznych omawiane są też aspekty kulturowe, historyczne i literackie danego języka. Ważne miejsce w nauce języka obcego zajmują dzieła literackie, historia i geografia oraz sztuka danego kraju.

JĘZYK OBCY 1 – ANGIELSKI

Język angielski jest nauczany w każdej klasie, w wymiarze 4 godzin tygodniowo w klasie 6ème, następnie 3 godzin począwszy od klasy 5ème.

JĘZYK OBCY 2 – NIEMIECKI LUB HISZPAŃSKI

Uczniowie mogą wybrać pomiędzy językiem niemieckim a hiszpańskim od klasy 5ème w wymiarze 2,5 godzin w tygodniu.

JĘZYK OBCY 3 – POLSKI

Język polski jest nauczany we wszystkich klasach w dwóch modułach:

  • Język polski jako język ojczysty: 4 godziny tygodniowo + 1 godzina tygodniowo historii-geografii po polsku
  • Język polski jako język obcy: 2 godziny tygodniowo

Uczniowie z bardzo dobrym poziomem języka polskiego mogą dołączyć do Międzynarodowej sekcji języka polskiego, gdzie są dodatkowe 4 godziny nauki języka polskiego (język i literatura) oraz 2 godziny historii i języka polskiego (z naciskiem na specyfikę historii Polski i krajów Europy Środkowej i Wschodniej, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów francuskiego programu nauczania).

Łacina

Począwszy od piątej klasy uczniowie mogą tez wybrać naukę języka łacińskiego.

JĘZYK FRANCUSKI JAKO JĘZYK SZKOLNY (FLS)

Aby ułatwić integrację uczniom nie znającym języka francuskiego od momentu ich przyjęcia do szkoły, wdrażany jest program wsparcia w nauce tego języka. Ponadto uczniowie z wszystkich klas, którzy mają problemy z wymową i komunikacją w tym języku, również mogą szukać tutaj pomocy.

Więcej informacji

Plan zajęć w gimnazjum

Dodatkowe informacje