FAQ

1. Czy LFV przyjmuje dzieci niefrancuskojęzyczne?

W Liceum Francuskim w Warszawie uczą się dzieci o różnych narodowościach: francuskiej, polskiej i innych. Językiem wykładowym jest francuski a programy nauczania są zdefiniowane przez francuskie Ministerstwa Edukacji. LFV oferuje wyjątkowy program powitalny dla dzieci nie znających lub nie władających biegle językiem francuskim, celem ułatwienia integracji ucznia. Pod koniec klasy CM2 wszyscy uczniowie, którzy nie są obywatelami francuskimi, przystępują do egzaminu DELF PRIM (Dyplom Znajomości Języka Francuskiego dla dzieci na poziomie A2). Od lat zdawalność tego egzaminu jest stuprocentowa.

2. Kiedy dziecko może dołączyć do LFV?

Nowy rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu, ale szkoła przyjmuje nowych podopiecznych także w czasie trwania roku szkolnego. 

3. Jak wygląda harmonogram roku szkolnego w LFV? Czy jest dostosowany do polskiego kalendarza roku szkolnego? 

Harmonogram roku szkolnego w Liceum Francuskim w Warszawie ustalony jest przez francuskie Ministerstwo Edukacji. Cały rok szkolny zorganizowany jest następująco: każdy cykl szkolny trwa 7 tygodni i po każdym dzieci mają krótkie wakacje. Kalendarz szkolny bierze pod uwagę polskie dni wolne od pracy, a czasami wakacje w LFV odbywają tym w samym czasie, co wakacje w województwie mazowieckim.

4. Ile dzieci liczy średnio każda klasa w LFV?

Na pierwszym i na drugim poziomie kształcenia klasy liczą ok. 20-25 uczniów. Zajęcia prowadzone są w różnych formatach celem budowania interakcji pomiędzy uczniami – organizowane są zajęcia w grupach, liczne projekty szkolne, eksperymenty, ćwiczenia z narzędziami multimedialnymi oraz wizyty i podróże zagraniczne.

5. Czy uczniowie Liceum Francuskiego w Warszawie uczą się języka polskiego?

Wszyscy nasi uczniowie od przedszkola mają możliwość uczenia się języka polskiego jako ojczystego lub obcego.  W szkole podstawowej są także organizowane zajęcia pozalekcyjne w języku polskim. W liceum, uczniowie mogą dołączyć do międzynarodowej sekcji języka polskiego, w ramach której mają dodatkowe zajęcia językowe oraz uczą się literatury i historii Polski. 

6. Ile języków obcych uczniowie mogą się uczyć w LFV?

W programie nauczania kładziemy szczególny nacisk na naukę języków obcych. Od przedszkola dzieci uczą się aż trzech języków: francuskiego, polskiego i angielskiego. W gimnazjum i liceum uczniowie mogą rozpocząć naukę języka niemieckiego lub hiszpańskiego, a uczyć się dodatkowo łaciny. Łącznie LFV oferuje 5 języków obcych (+ łacina) w programie nauczania. Dodatkowo szkoła organizuje liczne zajęcia pozalekcyjne, które pomagają uczniom się rozwijać kompetencje językowe(sport po polsku, teatr po angielsku, biologia i geologia w języku angielskim, itp.).

7. Jakie są cechy Francuskiej Matury (Baccalauréat)?

Baccalauréat jest francuskim dyplomem państwowym wydawanym po ukończeniu szkoły średniej i jest wymagany przy rekrutacji na studia wyższe. Jest akceptowany na całym świecie. W krajach Unii Europejskiej jest uznawany za pełnoprawny odpowiednik każdego narodowego egzaminu dojrzałości. W porównaniu z innymi kwalifikacjami akademickimi Baccalauréat jest bardzo ceniony przez brytyjskie oraz amerykańskie uniwersytety, a także inne zagraniczne szkoły wyższe za jego szeroki wachlarz przedmiotów oraz możliwość zdawania egzaminu z dwóch języków obcych.  W związku z reformą Baccalauréat w 2021 r. uczniowie będą mogli wybierać aż 5 przedmiotów specjalistycznych i mieć dodatkowe zajęcia celem dopasowania profilu do projektu zawodowego i akademickiego.