Praca w LFV

Status pracowników

W placówkach szkolnych takich jak nasza szkoła, a więc związanych umową z Agencją ds. Nauczania Francuskiego za Granicą (AEFE) dekret po nowelizacji nr 2002-02 z dnia 4 stycznia 2002 r. wyróżnia dwa rodzaje umów o pracę: dla pracowników ekspatów i dla pracowników rezydentów.

Ekspaci

Pracownik o statusie ekspata musi posiadać uprawnienia urzędnika państwowego. Jego rekrutacja odbywa się poza krajem, w którym podejmie pracę, przez dyrektora Agencji. Ekspat jest oddelegowany przez AEFE, która wypłaca mu wynagrodzenie, na okres 3 lat, odnawialny jeden raz dla pracowników pedagogicznych oraz odnawialny na wniosek zainteresowanego dwa razy na okres jednego roku dla pracowników kadr zarządzających (wizytatorów, dyrektorów głównych i ich zastępców, dyrektorów szkoły podstawowej, doradców ds. edukacji (CPE – Conseiller Principal d’Education), doradców pedagogicznych, kierowników robót i osób na stanowiskach profilowanych).

Lista stanowisk dla ekspertów, o które można się ubiegać od 1 września kolejnego roku szkolnego jest dostępna z początkiem pierwszego trymestru. Rejestracja złożonych kandydatur również odbywa się na początku roku szkolnego. Kandydatury spełniające wymogi podlegają ocenie centralnej komisji doradczej, jeszcze przed podjęciem decyzji przez dyrektora AEFE.

Więcej informacji o statusie pracowników ekspatów zatrudnianych przez AEFE

Rezydenci

Pracownik o statusie rezydenta musi posiadać uprawnienia urzędnika państwowego. Decyzję o jego rekrutacji podejmuje dyrektor Agencji na wniosek dyrektora głównego danej szkoły (pracownik musi przebywać w kraju docelowym na 3 miesiące przed wejściem umowy w życie lub towarzyszyć małżonkowi lub partnerowi życiowemu tam pracującemu lub przebywającemu). Rezydent jest oddelegowany przez AEFE, które wypłaca mu wynagrodzenie, na ogół na okres 3 lat, odnawialny. Lista stanowisk dla rezydentów, wakatów i możliwych wakatów, jest dostępna na stronie internetowej Agencji z końcem stycznia.

Podania należy pobrać, a następnie złożyć kompletne w danej szkole, która, w ramach karty szkolnej Agencji, posiada wolne stanowiska. Podania należy złożyć przed końcem lutego. Podlegają one opinii parytetowej lokalnej komisji doradczej (CCPLA), a następnie, na wniosek dyrektora głównego szkoły, dyrektor Agencji podejmuje decyzję o zatrudnieniu.

Więcej informacji o statusie pracowników rezydentów

Istnieją również inne formy zatrudnienia

Pracownicy z naboru lokalnego

Pracownik z naboru lokalnego jest zatrudniany przez dyrekcję szkoły oraz radę zarządu, z którymi podpisuje umowę zgodną z lokalnym prawem. Może być Francuzem lub posiadać inne obywatelstwo i zajmować stanowiska pedagogiczne, administracyjne, a także techniczne i pomocnicze. Nauczyciel posiadający uprawnienia francuskiego MEN-u może zostać zatrudniony jako pracownik z naboru lokalnego pod warunkiem przebywania na urlopie bezpłatnym.

Podania kandydatów spełniających wymogi należy składać na ręce pani dyrektor Szkoły Francuskiej która, w ramach dyspozycyjności stanowisk, przystępuje do rekrutacji po zasięgnięciu opinii parytetowej wewnętrznej komisji szkolnej.

Zastępstwa

Nasi nauczyciele mogą być, w razie potrzeby, zastąpieni przez nauczycieli z naboru lokalnego, na czas określony lub na umowę zlecenie. Podobnie, na umowę zlecenie zatrudniamy osoby w ramach prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

W sprawie tego typu zatrudnienia proszę zgłaszać się do pani dyrektor Szkoły Francuskiej w Warszawie.

Oferty pracy