Fundusz solidarnościowy

> REGULAMIN FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Po pozytywnej opinii Rady Szkoły z dnia 16 listopada 2022 r. postanowiono określić w punktach poniżej ogólne ramy funkcjonowania funduszu solidarnościowego w Liceum Francuskim im. René Goscinny’ego w Warszawie.

Cel funduszu solidarnościowego

Fundusz solidarnościowy, utworzony przez Liceum Francuskie w Warszawie, ma na celu pomoc finansową rodzinom w potrzebie, w ramach posiadanych środków, w wywiązaniu się ze zobowiązań wobec szkoły.

Tworzenie konta funduszu solidarnościowego

Fundusz solidarnościowy jest finansowany przez rodziny lub osoby trzecie w formie uznaniowych i dobrowolnych darowizn.

W tym celu na konto funduszu solidarnościowego wpływają dobrowolne wpłaty, przekazywane szkole z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów. Wpłaty te stanowią budżet celowy. Konto funduszu solidarnościowego jest obciążane do wysokości kwot pomocy, przyznanej decyzją dyrektora placówki.

Kryteria kwalifikacji

Na wniosek złożony przez rodzinę jednorazowa pomoc może zostać przyznana na podstawie kryterium dochodowego rodzinom, które mają przejściowe problemy finansowe. Udzielona pomoc ma charakter doraźny ; w związku z tym nie przewiduje się ponownego jej przyznania w tym samym roku.

Pomoc przyznawana z kasy funduszu solidarnościowego w ramach dostępnych środków dotyczy:

 • uczestnictwa w wycieczkach szkolnych.

Wniosek będą mogły złożyć wyłącznie rodziny, które nie zalegają z opłatami za szkołę.

Przygotowanie zebrania komisji funduszu solidarnościowego

Na kilka tygodni przed posiedzeniem komisji funduszu na stronie internetowej szkoły pojawia się informacja dla rodzin o terminach składania wniosków.

Formularze wniosku są dostępne on-line pod linkiem na stronie internetowej Liceum. Wymagane załączniki należy składać osobiście w dziale finansowym.

Komisja funduszu zbiera się z inicjatywy dyrektora placówki, ilekroć wymaga tego sytuacja.

Skład komisji funduszu solidarnościowego

Fundusz solidarnościowy jest organem, w którego skład wchodzą członkowie dyrekcji, przedstawiciel pracowników oraz przedstawiciel użytkowników.

W każdym roku szkolnym komisję tworzą :

 • dyrektor szkoły,
 • dyrektor finansowy,
 • dyrektor szkoły podstawowej lub zastępca dyrektora
  placówki (w zależności od klasy);
 • 1 przedstawiciel pracowników (wyznaczony przez
  przedstawicieli pracowników w Radzie Szkoły) ;
 • 1 przedstawiciel rodziców uczniów (wyznaczony
  przez przedstawicieli rodziców w Radzie Szkoly).

Obrady i postanowienia

Wnioski są analizowane i przygotowywane przez dyrektora administracyjno-finansowego i przedstawiane anonimowo i w formie syntetycznej podczas posiedzenia komisji.

Decyzje administracyjne, podejmowane zawsze na posiedzeniu komisji, są w gestii dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez członków komisji. Obrady, opinie członków oraz decyzje są tajne. Członkowie komisji zobowiązują się do ich nieujawniania oraz do nierozmawiania o rozpatrywanych wnioskach z osobami trzecimi i bliskimi.

Dyrektor administracyjno-finansowy informuje rodziny o decyzji komisji w ciągu kilku dni po posiedzeniu. Roczny bilans udzielonej pomocy będzie przekazywany członkom Rady Szkoły.

> Wniosek o pomoc

Dokument do pobrania