Program nauczania w Liceum

Nauczanie odbywa się w języku francuskim prowadzonym przez wykwalifikowanych nauczycieli certyfikowani przez Ministerstwo Edukacji. Nauczanie języków jest naszym priorytetem, w duchu otwarcia naszej szkoły na Europę
i cały świat. Uczniowie mogą wybrać wśród 5 języków obcych w programie nauczanie poza językiem francuski : angielski, hiszpański, polski, niemiecki i łacina. 

Nauczanie nauk humanistycznych i ścisłych koncentruję się na obecnych i przyszłych wyzwaniach naszego społeczeństwa stawiając ucznia w centrum programu nauczania. Poprzez liczne doświadczenia, zajęcia praktyczne i w małych grupach  uczniowie liceum rozwijają również metodologię pracy i umiejętności poznawcze,
takie jak ciekawość, kreatywność lub krytyczne myślenie,
które będą im potrzebne w życiu zawodowym i akademickim. 

Nowa Francuska matura od 2021 r. 

Organizacja liceum ogólnego i technicznego, podobnie jak program nauczania, będzie ewoluować w celu przygotowania do nowej matury.
Nie będzie klas o profilu ogólnym, tylko specjalizacje stworzone przez samych uczniów, złożone z dwóch elementów – wspólnej podstawy programowej dla wszystkich oraz przedmiotów specjalizacyjnych, wybranych przez uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami i ambicjami.

Liceum oferuje trzy filary nauczania:

  • Solidne podstawy kultury europejskiej i światowej, humanistycznej i naukowej, otwarte na wyzwania przyszłości.
  • Specjalistyczne dyscypliny wybrane przez ucznia, których liczba będzie się zwiększać między pierwszą a ostatnią klasą (trzy dyscypliny
    w pierwszej klasie, a w ostatniej klasie – dwie spośród trzech nauczanych w klasie pierwszej). Dyscypliny te mają dużą liczbę godzin, co umożliwia zrealizowanie rozszerzonych programów i daje uczniom odpowiednio długi czas na naukę.
  • Zajęcia fakultatywne pozwolą także uczniowi na uzupełnienie swojej edukacji.

Nowe lekcje pozwolą uczniom dzielić się osiągnięciami, nauczyć się programowania komputerowego i zrozumieć wielkie wyzwania współczesnego świata.

Liceum oferuje profesjonalne wsparcie w wyborze odpowiedniego profilu nauczania przez cały czas trwania nauki w liceum, celem właściwego
i przemyślanego wyboru kierunku edukacji uniwersyteckiej. Uczniowie w ramach wybranych przez siebie zajęć specjalizacyjnych będą uczęszczać
na lekcje prowadzone w sposób bardzo zróżnicowany – lekcje tradycyjne w małych grupach, kursy on line, zajęcia interaktywne itp.

Trzy języki obce poza językiem francuskim

JĘZYK NOWOŻYTNY 1: ANGIELSKI

Nauczany jest na wszystkich poziomach.

Język nowożytny 2: niemiecki lub hiszpański

Nauka jest zaproponowana na wszystkich poziomach.

Język nowożytny 3: język polski

Nauczany na wszystkich poziomach, dwa profile nauczania:

  • polski jako język ojczysty dla uczniów mówiących po polsku: 5 godzin lekcyjnych języka polskiego, w tym 4 nauczania języka i 1 historii oraz geografii Polski, według programu opartego na wytycznych polskiego MEN-u. W kolejnych latach system ten zostanie wprowadzony na każdym poziomie nauczania według zaleceń pedagogicznych.
  • polski jako język obcy dla dzieci, które nie mówią po polsku: 2 godziny lekcyjne oraz, nieobowiązkowo, począwszy od klasy 4, nauka na poziomie rozszerzonym, czyli 2 godziny z podziałem na poziomy zaawansowania.

Francuski jako język wykładowy (FLS)

Dla dzieci nie francuskojęzycznych lub nie władających biegle językiem francuskim szkoła oferuje od pierwszego dnia wyjątkowe wsparcie powitalne. Celem tego programu jest umożliwienie skutecznej integracji ucznia i szybką adaptację do programu szkolnego.

Łacina

Uczniowie mogą również uczyć się języka łacińskiego.