Program nauczania w szkole podstawowej

Nauka w szkole podstawowej obejmuje 2 cykle:

> Cykl nauczania podstawowego, podczas którego nacisk jest kładziony na czytanie, tworzenie wypowiedzi pisemnych
oraz podstawach matematyki.

> Cykl utrwalania wiedzy, podczas którego uczeń nie tylko wzmacnia i utrwala osiągnięcia z poprzedniego cyklu,
ale też poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności. a także uczy się pracować przy użyciu metod prowadzących
do zdobywania nowej wiedzy i zróżnicowanych umiejętności, dzięki indywidualnemu podejściu.W centrum nauczania znajduje się język francuski.

Lekcje prowadzone są w języku francuskim przez nauczycieli posiadających uprawnienia francuskiego resortu oświaty.

W ramach integracji z miejscowym otoczeniem, polską codziennością i kulturą, nauka często wychodzi  poza sale lekcyjne – regularnie organizowane są dedykowane projekty edukacyjne oraz wycieczki szkolne (wyjazdy na zieloną szkołę, wyjścia kulturalne, zawody sportowe, itp.). 

Uczniowie szkoły mają dużo kontaktu z polską kulturą i polskim językiem (2 godz. kursów języka polskiego jako języka ojczystego lub obcego tygodniowo w programie nauczania oraz liczne wizyty w muzeach i obiektach kulturalnych Warszawy).

Nauczanie języków

Nauczanie języków jest naszym priorytetem, w duchu otwarcia naszej szkoły na Europę i cały świat.

Nauka języka francuskiego jako wykładowego (FLS)

Specjalistyczny program powitalny dla dzieci niefrancuskojęzycznych : Od klasy GS uczniowie otrzymują pomoc w nauce języka francuskiego. Zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowanych nauczycieli mogą przybierać różne formy (pomoc w klasie, zajęcia specjalistyczne poza klasą…) i mogą być mniej lub bardziej intensywne w zależności od potrzeb dziecka (do 3 godzin w tygodniu).

Pod koniec klasy CM2 wszyscy uczniowie, którzy nie są obywatelami francuskimi, przystępują do egzaminu DELF PRIM (Certyfikat Znajomości Języka Francuskiego dla dzieci) na poziomie A2 wg skali Rady Europy. Od lat zdawalność tego egzaminu w LFV jest 100-procentowa.

Nauka języka polskiego

Każdy uczeń, od pierwszej klasy przedszkola (PS) do ostatniej klasy szkoły podstawowej (CM2), ma tygodniowo 2 godziny tygodniowo nauki języka polskiego, prowadzonej przez wyspecjalizowanych nauczycieli. Dwa profile : 

  • Polski jako język ojczysty
  • Polski jako język obcy

Nauka języka angielskiego

2,5 godz. języka angielskiego tygodniowo w ramach francuskiego programu szkolnego